Volg ons ook op :

Privacy

Door zich toegang te verschaffen tot de ALTIS vzw-website, verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan ALTIS de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Het is niet uit te sluiten dat de tekst van de Privacy policy in de toekomst wijzigt. ALTIS beveelt alle Internetgebruikers aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

ALTIS eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, in overeenstemming met de geldende wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Altis vzw, met zetel gevestigd te 2235Hulshout, Heibaan 84, België.


Verwerking van uw persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens die door de internetgebruiker via de ALTIS-website (www.altishulshout.be) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten worden meegedeeld aan AltisHulshout.be, worden door verwerkt voor de volgende doeleinden: verstrekken van informatie, direct marketing, studies, statistieken en/of marketingacties

Deze gegevens kunnen AltisHulshout.be tevens toelaten om op regelmatige wijze interessante aanbiedingen gerelateerd aan de sport (events, producten,...) aan u te richten.

De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van één of meer van de hierboven vermelde doeleinden en, in voorkomend geval, de personen die door de betrokken natuurlijke persoon zijn aangeduid en/of de personeelsleden van andere vennootschappen en organisaties waarvan de tussenkomst is vereist om één of meer van de hierboven vermelde doeleinden uit te voeren.


Recht van inzage en wijziging van de persoonlijke gegevens
Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door AltisHulshout.be worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

Hij kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie ("direct marketing") en/of zijn instemming herroepen met de uitwisseling van gegevens die op hem betrekking hebben met het oog op direct marketing; er zal zo snel mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.

De persoonsgegevens die door de Internetgebruiker worden meegedeeld, worden strikt vertrouwelijk verwerkt. Omdat Internet geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden door de communicatiemogelijkheden waarvan de gebruiker uitdrukkelijk vaststelt dat zij beveiligd zijn.


Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website tijdens uw bezoek op uw harde schijf plaatst. Op de website AltisHulshout.be wordt gebruik gemaakt van ‘session cookies’, die tijdelijk actief blijven. Session cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Bovendien bevatten onze cookies geen persoonlijke gegevens.

De cookies die worden aangemaakt door de Internetsite van Gymfed laten toe dat de diensten worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke internetgebruiker, die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van deze cookies.


Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Personen die dit wensen kunnen aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

                      


Volg ons ook op :